piątek, 7 kwietnia 2017

METΛMORPHOSIS


Metamorphosis - Łacińskie słowo oznaczające zmianę, przeobrażenie. /
                    Latin word meaning change, transformation.

Metamorphosis jest serią moich prac z obronionego w zeszłym roku Dyplomu z Fotografii [POST TUTAJ].
Aby lepiej wyjaśnić znaczenie prac dodaję kilka fragmentów mojej pracy pisemnej.
Mam nadzieję, że nieco pomogą lub będą po prostu małym drogowskazem dla Waszych odczuć.


[Polish version is first, English below.]


[wersja PL ] 
Twarz to najbardziej indywidualna część ciała, jest ważnym elementem tożsamości
człowieka (...) zaś jednym
z kluczowych elementów ludzkiego przeobrażenia są maski pod jakimi człowiek kryje się przez
większość swojego istnienia. Maski jako przedmioty towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów,
używane w obrzędowości większości kultur i cywilizacji. Dziś kulturowa historia twarzy i maski
często przejawia się w skłonności do kontrolowania i uspołeczniania ekspresji twarzy i ciała
poprzez tabu, oczekiwania czy standardy. Żyjemy w społeczeństwie facjalnym, nieustannie
produkującym twarze i maski, co sprawia, że powstaje swoista dynamika pomiędzy twarzą, a maską
w efekcie której maska już nie skrywa twarzy ale nią jest. Przestajemy być właścicielami naszych
twarzy, stajemy się zagubieni pomiędzy mnożącymi się obrazami, ich odbiciami i załamaniami.

(...)
W serii wykonanych prac maska jest pretekstem do metamorfozy modela,
a także czynnikiem budującym charakter przedstawianej postaci na zdjęciu. Jest znakiem
znieruchomienia, alegorycznym, mimicznym symbolem czegoś niemożliwego do wypowiedzenia.
Staje się zarówno pretekstem jak i wskazówką. W niektórych przypadkach nie pozwala odgadnąć
tożsamości modeli, wyzbywa przedstawianą postać własnej tożsamości nadając jej metafizyczny
nieco melancholijny charakter. Dość teatralne pozy i gesty, oraz przetransformowane wizerunki
postaci wymykają się ciasnym schematom standardowego ukazywania człowieka w portrecie.
Tak oto twarz i sylwetka zatracą swoje anatomiczne znaczenie, a to co znamy jako wizerunek
człowieka jest jedynie nośnikiem do dalszej metamorfozy ukazania portretu jako obrazu, nie
poddającego się miarom, zaś nieustannie ulegającemu nadrealnym zmianą.


Całokształt prac jest serią mrocznych i nastrojowych portretów zbudowanych na mocnym
kontraście i głębokiej wszechogarniającej ciemności. Ilość czerni tła ma w serii prac kluczowe
znaczenie nie tylko ze względu na to, że wyostrza postać na pierwszym planie ale również nadaje
pracy niepokojący klimat swoistego niedopowiedzenia. Pomimo klasycznych malarskich inspiracji,
całość stanowi zanegowanie tradycyjnego portretu człowieka, w którym osobowość wyrażana jest
emocjami na twarzy, na rzecz ukazania jej za pomocą przedmiotu, gestu i symbolu.
W tym przypadku maska przeciwstawiona jest prawdziwej twarzy człowieka. Twarz staje się inna,
nieokreślona, tajemnicza, trudna do jednoznacznego zinterpretowania. Klasyczny portret zostaje
przetransformowany na wizualny obraz trudny do zwerbalizowania za pomocą twarzy.

Portrety stanowią uzupełniający się cykl oparty na postaci poddawanej metamorfozie, maska staje
się narzędziem multidyscyplinarnego poznania, przez swoją wielowymiarowość może odwoływać
się do zarówno do poetyki snów, naszej podświadomości, wymykania się ze sztywnym ramom
narzucanych społecznie zasad. Cała ta interpretacyjna gama nadaje im mocno psychologiczną
głębię. Dodatkowo aby nadać serii Metamorphosis jeszcze bardziej indywidualny, kreatywny,
oraz surrealistyczny charakter sama wykonałam wszystkie rekwizyty użyte do zdjęć.
[ENGLISH version]
Metamorphosis is series of photographs from my last year Diploma Project.
 [POST HERE].  For better explain meaning of this collection I decided to add some parts
of my written assignment. I hope it helps a little to better know meaning of series, or
will be just a singpost for your own feelings. 

Face is the most individual part of a body, is an important element of human identity.
(...) and one of the key elements of human transformation are masks. The masks which humans are 
hiding during their existence. As objects mankind since the dawn of history, used in 
rituals of most cultures and civilizations. Today's meaning of masks is often manifests in 
selfcontrol tendency and socialize facial and body expression, throughthe tabu, expectations 
or social beauty standards.We live in faceless society constantly producing faces and masks, 
which create a kind of dynamics between these two elements. As long as mask hides 
face we will case to be owners of our faces. Mask becomes a face and we are lost 
between multiplying images, their reflections and collapses. 

(...)
In a series of works mask is a pretext for model's transformation, and also a part of object
reflect the character of the figure. It shows that mask is the sign of immobility, an allegorical
 mimic symbol of something impossible to say. It becomes a pretext and a hint. In some cases
it doesn't allow to guess identity of the model giving figures metaphysical and a little
 melancholy character. A kind of theatrical poses and gestures slip away from the narrow scheme
of standard to portray of human. Face and body are losing their anatomical meaning,
 and everything what we know as an image of human is constantly surreal changing.

The whole work series are dark and moody portraits with strong contrast and deep
all-encompassing darkness, it gives a disturbing mood of a specific understatement. In this
way all negates traditional portrait of human where personality is expressed by emotions on
the face, to show it by an object, gesture and symbol. In this case the mask is opposed to the
real human face. Face starts become a unspecified, mysterious, difficult to unambiguously
interpret. Classic portrait is transformed into a visual image difficult to verbalize by the face.

Portraits are complementary series based on the character undergoing metamorphosis.
The mask becomes a tool of multidisciplinary cognition. Multidimensional meaning appeals
to poetics of dreams, our subconsciousness, elimination of rigid frames of socially imposed rules.
 The whole interpretative range makes this series deep psychologically meaning. Aditionally
to give Metamorphosis more individual, creative and surreal character I made all the props
used for a photoshoot on my own.
 ◾ photographer / retoucher : Kat von Rose
stylist: Kat von Rose
models: Weronika Kruszewska, Magdalena Rozenkop, 
Anna Kozłowska.

2016
 © Kat von Rose
all rights reserved 20 komentarzy:

 1. Zdjęcia są naprawdę ciekawe i opowiadają własną historię. :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Wow these pictures are sooo beautiful.
  You are a real artist indeed.
  My absolute favorites are 6,7, and 8

  OdpowiedzUsuń
 3. Wow, te zdjęcia są po prostu fascynujące i mega inspirujące :) Uważam, że fotograf wykonał kawał świetnej roboty bowiem zdjęcia skłaniają do głębszej refleksji, a sam temat masek jest również intrygujący i dobrze mi znany.

  Sakurakotoo ❀ ❀ ❀

  OdpowiedzUsuń
 4. Wow, Twoje zdjęcia zrobiły na mnie naprawdę spore wrażenie, szczególnie spodobało mi się drugie. Poza tym, zrobiłaś naprawdę ciekawe rekwizyty.

  http://crafty-zone.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 5. This photoshot is magical...there is this mysticism vibe to these photographs that I really like. These bw photographs are amazing! Great series of artistic photography.

  http://modaodaradosti.blogspot.ba/

  OdpowiedzUsuń
 6. zdjęcia naprawdę ciekawe. Mają niesamowity klimat. Choć przyznam, że mroczne, a czasem wręcz nieco przerażające.

  OdpowiedzUsuń
 7. Zdjęcia zrobiły na mnie duże wrażenie. Są magiczne i posiadają niezwykły klimat. Temat masek też jest bardzo ciekawy :)
  http://paulan-official-blog.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 8. Wow, very cool pics!
  xxx
  S
  https://s-fashion-avenue.blogspot.it/

  OdpowiedzUsuń
 9. Absolutely Dope!!!!

  OdpowiedzUsuń
 10. Absolutely Dope!!!!

  OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...